Regulamin Konkursu Poranki Fotograficzne Samsung Galaxy A

REGULAMIN KONKURSU National Geographic Traveler 
Poranki Fotograficzne Samsung Galaxy A


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.    Organizatorem Konkursu Poranki Fotograficzne Samsung Galaxy A zwanego dalej Konkursem, jest: 
Burda NG Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa; NIP: 521-29-92-109, Regon: 014934045, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: KRS 0000004341, zwana dalej Organizatorem.
1.2.    Konkurs składa się z dwóch etapów: 
1.2.1. I etap Konkursu
I etap Konkursu to rekrutacja na warsztaty fotograficzne „Poranki Fotograficzne” Rozpoczyna się ona dnia 21 kwietnia 2017 r. i trwa w zależności od lokalizacji warsztatów:
- w Łęknicy do 8 maja 2017 r. do godz. 9.00
- nad Biebrzą do 15 maja 2017 r. do godz. 9.00
- w Pieninach do 22 maja 2017 r. do godz. 9.00
- nad Klifem Orłowskim do 29 maja 2017 r. do godz. 9.00
 21 kwietnia 2017 roku zostanie ogłoszony start Konkursu na stronie internetowej www.poranki.national-geographic.pl oraz w magazynie National Geographic Traveler 05/2017. Przez cały czas trwania Konkursu można nadsyłać prace konkursowe. 
1.2.2. II etap Konkursu
W II etapie Konkursu biorą udział laureaci I etapu konkursu, którzy wezmą udział w warsztatach fotograficznych „Poranki fotograficzne” prowadzonych przez Adama Brzozę w 4 miejscach w Polsce. Podczas warsztatów uczestnicy wykonają zdjęcia, które wezmą udział w II etapie Konkursu, w którym zostanie wybrane 1 najlepsze zdjęcie z każdego warsztatu. 
II etap Konkursu  rozpocznie się 13 maja 2017 r. i będzie trwał do 18 czerwca 2017 r. Laureaci Konkursu oraz nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www.poranki.national-geographic.pl najpóźniej do 30 czerwca 2017 r.
1.3.    Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.5.    Partnerem Konkursu jest:
SAMSUNG Electronics Sp. Z o.o., ul. Postępu 14 02-676 Warszawa; nr. KRS 128080, NIP 526-10-44-039, REGON 11612810 


2.    ZADANIE KONKURSOWE
2.1.    Aby wziąć udział w I etapie Konkursu należy:
2.1.1.     wejść na stronę www.poranki.national-geographic.pl poświęconą Konkursowi wybrać odpowiednią lokalizację wraz z terminem warsztatów (kategoria konkursu) i w sposób prawidłowy wypełnić formularz, zawierający pola obowiązkowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy. Uczestnik w momencie zgłoszenia się do Konkursu musi zdecydować, którą lokalizację i termin warsztatów wybiera. 
2.1.2.    Dołączyć do zgłoszenia odpowiedź na pytanie ”Dlaczego to Ty powinieneś uczestniczyć w poranku?”
2.1.3.    Dołączyć do zgłoszenia wykonane przez siebie zdjęcie. 
2.1.4.    Jeden uczestnik może wysłać swoje zgłoszenia na 4 lokalizacje (kategorie konkursu) warsztatów. Wysyłając zgłoszenie na wybraną lokalizację i termin warsztatów uczestnik Konkursu wyraża niniejszym chęć uczestnictwa w warsztacie w ustalonym terminie.
2.2.     Aby wziąć udział w II etapie Konkursu należy:
2.2.1.     Zakwalifikować się do I etapu konkursu i wziąć udział w warsztatach fotograficznych wyznaczonym terminie. 
2.2.2.     Podczas warsztatów wykonać zdjęcia smartfonem Samsung Galaxy A5 2017 (wypożyczenie smartfona zapewnione przez Organizatora)
2.2.3.     Z każdych warsztatów Adam Brzoza (fotograf prowadzący warsztaty) wybierze 1 najlepsze zdjęcie, którego autor otrzymuje nagrodę rzeczową. 
2.3.    Osoby, które spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz w treści ogłoszenia konkursowego i wyślą prawidłowe zgłoszenie konkursowe z pracą spełniającą wymogi wskazane w Regulaminie wezmą udział w Konkursie.
2.4.    Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione, jak również zawierające prace konkursowe nie spełniające wymogów wskazanych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.

3.    OCENA PRAC i NAGRODY
3.1.    Założenia konkursu:
3.1.1.    W I etapie Konkursu Jury złożone z przedstawicieli redakcji czasopisma National Geographic Traveler wybierze spośród nadesłanych prac po 5 laureatów Konkursu, którzy wygrają uczestnictwo w organizowanych Warsztatach w każdej z 4 lokalizacji. W sumie zostanie wybranych 20 laureatów I etapu Konkursu. 
Przedstawiciele redakcji wybierając laureatów będą kierowali się oryginalnością i pomysłowością zgłoszeń, ich wysokim poziomem stylistycznym i językowym, a w przypadku zdjęć ich jakością i poziomem technicznym, dopasowaniem do tematyki Konkursu i odpowiednim poziomem estetycznym. 
3.1.2.    Organizator skontaktuje się z laureatami I etapu konkursu w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia rekrutacji na każdą lokalizację Warsztatu. Terminy zakończenia rekrutacji warsztatów znajdują się w p. 1.2.1 niniejszego regulaminu. Kontaktując się z laureatami organizator potwierdzi chęć uczestnictwa w warsztatach w konkretnym terminie zgodnie z harmonogramem warsztatów: 
13 maja – Łęknica 
20 maja – Biebrza
27 maja – Pieniny
3 czerwca – Klif Orłowski
Organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia warsztatów na inny termin. W takiej sytuacji skontaktuje się drogą mailową lub telefoniczną ze wszystkimi uczestnikami by potwierdzić nowy termin.
3.1.3.     Nagrodą w I etapie Konkursu jest uczestnictwo w Warsztacie fotograficznym „Poranku Fotograficznym”. Nagroda obejmuje ok. 5 godzinne warsztaty fotografii mobilnej prowadzone na smartfonie Samsung Galaxy A5. Całkowita wartość warsztatów to 550 zł.
Koszt wyżywienia, dojazdu oraz powrotu z warsztatów jest po stronie uczestnika. 
3.1.4.     W II etapie Konkursu laureaci I etapu Konkursu wezmą udział w Warsztatach Fotograficznych „Porankach Fotograficznych z Fotografem National Geographic w 4 lokalizacjach w Polsce zgodnie z p.3.1.2. powyżej, podczas których wykonają zdjęcia które wezmą udział w II etapie konkursu.
Wyboru 4 zwycięskich zdjęć (jedno zdjęcie z każdej lokalizacji) dokona Adam Brzoza – prowadzący warsztaty.  
3.1.5.    Podczas Warsztatów, o którym mowa w pkt. 3.1.4 powyżej uczestnicy będą zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich aktywnościach zaplanowanych na Warsztatach.
3.1.6.     Nagrodą w II etapie konkursu jest smartfon Samsung Galaxy A5 2017 , który otrzyma 4 autorów najlepszych zdjęć.
Wartość nagrody rzeczowej (smartfon) to 1 539 zł.
3.2.    Laureaci konkursu zobowiązani są uiścić należny podatek dochodowy do 31 lipca 2017r. na podstawie dokumentów dostarczonych drogą mailową przez Organizatora. Koszt podatku to 10% wartości nagród (od nagród, których wartość przekracza 760 zł) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej w terminie wskazanym przez Organizatora.
3.3.    W przypadku gdy laureaci nie opłacą podatku w wyznaczonym terminie narody przepadają.
3.4.    Warsztaty będące nagrodą w I etapie Konkursu będą możliwe do zrealizowania w jednym, wyznaczonym przez Organizatora terminie, który uczestnik akceptuje wysyłając zgłoszenie konkursowe. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu warsztatów, o czym poinformuje laureatów drogą telefoniczną lub mejlową.
3.5.    Za wygranie nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 
3.6.    Laureaci Konkursu nie mają prawa scedować nagród na inne osoby.
3.7.    W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem, nagroda nie zostanie przekazana w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu lub laureat nie odbierze nagrody lub nie weźmie udziału w wyjeździe w terminie wyznaczonym przez Organizatora nagrody przepadają.
3.8.    Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac Konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca konkursowa    nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora i/lub osoby wskazane przez Organizatora, w tym Partnerów Konkursu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. 
3.9.    Uczestnik oświadcza, że w przypadku zakwalifikowanie się do drugiego etapu Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo, wykorzystywanie swojego wizerunku, utrwalonego w ramach warsztatów, o którym mowa w pkt. 3.1.2, oraz wykonanych przez siebie zdjęć oraz nagrań, na publikacjach Organizatora oraz podmiotów upoważnionych w tym zakresie przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji: 
3.9.1.    Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
3.9.2.    Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
3.9.3.    Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
3.9.4.    Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora oraz w/w podmiotów; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
3.9.5.    Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
3.9.6.    Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz w/w podmiotom na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik Konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw.
3.10.    Ponadto uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w ramach opublikowanych zdjęć i/lub w ramach listy laureatów Konkursu.
3.11.    Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodach, w tym o szczegółach związanych z Warsztatami, o którym mowa w pkt. 3.1.5, drogą mailową lub telefonicznie.
3.12.    Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.


4.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1.    Z zastrzeżeniem pkt. 4.2 poniżej, udział w Konkursie mogą wziąć wszystkie osoby z wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
4.2.    Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4.3.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.


5.    REKLAMACJE
5.1.    Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej.
5.2 Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę, jak również dokładny opis reklamacji.
5.3 Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
5.4 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
5.5 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
5.6 Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym na wskazany adres, wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 
5.7     Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


6.    KOMISJA
6.1 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1  Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.poranki.national-geographic.pl. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.
7.2  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.poranki.national-geographic.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
7.3  Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
7.4  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.
7.5  Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu, przekazania laureatom nagród konkursowych oraz poinformowanie uczestników w drodze e-mailowej o wynikach konkursu.
7.6  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
7.7     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burda NG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Burda”) przy ul. Marynarskiej 15. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z serwisem internetowym, w tym dostarczenia newslettera, oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Burdy. O ile Pani/Pan wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione Partnerom Burdy (lista dostępna na http://www.burdamedia.pl/partnerzy ) w celach marketingowych oraz może Pani/Pan otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu.
7.8    Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych Partnerom Burdy.
7.9    Opcjonalnie uczestnik może udzielić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Partnera Konkursu w celach marketingowych, w szczególności celu prowadzenia badań opinii o produktach oraz przesyłania informacji handlowych. Za zgodą uczestnika w/w informacje marketingowe będą przesyłane drogą elektroniczną (w postaci wiadomości e-mail lub MMS/SMS) na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub numer telefonu z wykorzystaniem w tym celu urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących. 
•    Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy udzielili zgodę wskazaną w punkcie 7.8 powyżej są Partnerzy Konkursu: SAMSUNG Electronics Sp. Z o.o., ul. Postępu 14 02-676 Warszawa; nr. KRS 128080, NIP 526-10-44-039, REGON 11612810
7.10    Przesyłając prace konkursową Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.11    Organizator nie odsyła nadesłanych prac.

Autorzy najlepszych zdjęć z warsztatów wygrają:

Smartfon idealny do fotografowania o poranku. Z nowym ulepszonym aparatem z matrycą 16 MP zapewnia większą ostrość i głębie zdjęć. A szybki i precyzyjny Auto Focus pozwala zatrzymać nawet najbardziej dynamiczne chwile. Dzięki nowemu Samsung Galaxy A 2017 uchwycisz więcej!