Regulamin Konkursu Fotograficznego Twój Poranek

REGULAMIN
Konkursu Fotograficznego Twój Poranek

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Twój poranek”, zwanego dalej „Konkursem”, jest „Burda Publishing Polska Sp. z o.o.”, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000574730 , NIP 897-14-11-483,  zwaną dalej „Organizatorem”, e-mail:

  2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej - serwisu http://poranki.national-geographic.pl/ należącej do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu www.national-geographic.pl. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.

  3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 czerwca 2017r. i trwa do 16 lipca 2017r.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.3 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.national-geographic.pl.

  5. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar  całego świata.

  6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. CEL I TEMATYKA KONKURSU:

  1. Celem Konkursu jest przedstawienie fotografii wschodów słońca w kontekście promocji smartfonów Samsung Galaxy A5 2017.

  2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć przedstawiających poranki, wschody słońca.

 3. PRACE KONKURSOWE - FOTOGRAFIE.

  1. Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

  2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

  3. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę http://poranki.national-geographic.pl/

  4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.

  5. W zgłoszeniu konkursowym na stronie  http://poranki.national-geographic.pl/ należy wpisać   Imię, nazwisko, mail, numer telefonu oraz krótki opis zdjęcia.

  6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie  5 zdjęć.

  7. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 4. UCZESTNICY

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.

  2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy firmy Samsung Electronics Polska Sp. z .o.o oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

  3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

 5. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. Zdjęcia należy zgłaszać na stronie internetowej http://poranki.national-geographic.pl/

  2. Korzystanie z serwisu  http://poranki.national-geographic.pl/odbywa się zgodnie z regulaminem serwisu www.national-geographic.pl.

  3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby „Nazwa użytkownika” została umieszczona na listach rankingowych i/lub została wykorzystana w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

  4. W celu przesłania zdjęć do Konkursu należy uzupełnić swoje dane poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych przez Organizatora pól formularza znajdującego się na stronie http://poranki.national-geographic.pl/, czyli podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel. kontaktowego, datę urodzenia.

  5. Na stronie  http://poranki.national-geographic.pl/można zarejestrować się tylko raz. Świadome wielokrotne rejestrowanie się w serwisie, przez tę samą osobę, skutkować będzie usunięciem kont wraz ze zdjęciami do niego przypisanymi oraz dyskwalifikacją z Konkursu.

  6. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 13 czerwca do 16 lipca 2017 r. decydować będzie data przesłania zdjęć po uprzednim zakończeniu rejestracji na stronie  http://poranki.national-geographic.pl/

  7. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:

   1. Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich;

   2. wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyraziły zgodę na ich publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem;

   3. udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on zwycięzcą Konkursu, w szczególności w prasie, TV, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp.

   4. udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (fotografii oraz ich opisów) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

    1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

    2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

    3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

    4. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

    5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

    6. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

   5. - wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

  8. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

  9. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika (lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy małoletniego biorącego udział w Konkursie), o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik (lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy małoletniego biorącego udział w Konkursie), w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik taki podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

  10. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

  11. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

 6. OCENA ZDJĘĆ

  1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

  2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.

  3. Jury na pierwszym etapie wyłoni zdjęcia zakwalifikowane do finału Konkursu, zwane dalej „Zwycięskimi Zdjęciami”. Osoby, których zdjęcia zostały zakwalifikowane do finału Konkursu, zwane są dalej „Finalistami”.

  4. Finaliści zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej lub telefoniczną.

  5. Finaliści mogą zostać poproszeni, w momencie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu, o przesłanie na adres mailowy Organizatora podany w pkt.5.4 pliki cyfrowe Zwycięskiego Zdjęcia, jeśli zdjęcie to nie będzie spełniało wymogów redakcyjnych.

  6. Uwaga: W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej specyfikacji:
   format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość)
   kolory w standardzie: RGB
   rozdzielczość: min 300 dpi  (dłuższy bok nie więcej niż 24 cm)
   Nieprzesłanie pliku cyfrowego zwycięskiego zdjęcia w terminie 3 dni oznacza dyskwalifikację z Konkursu.

  7. Spośród Zwycięskich Zdjęć Jury przyzna4 nagrody główne.

  8. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

  9. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w magazynach National Geographic Polska, w Internecie oraz komunikatach prasowych posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

 7. NAGRODY

  1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody tj. jeden z czterech smartfonów Samsung Galaxy A5 2017 po uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu Organizatorowi kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, przekraczającej kwotę 760 zł, stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia  24 lipca 2017 r.

  3. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką kurierską na wskazany adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.

  4. Zwycięzcy Konkursu przed odbiorem nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt. 4.3 Regulaminu.

  5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.

  6. Nagrody nie odebrane do 30 lipca 2017 przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

  7. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, zaś nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

  8. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

  9. Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu oznacza dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

  10. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w pkt. 7.1.

 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.

  2. Reklamacja powinna zawierać:

   1. imię i nazwisko osoby składającej reklamację;

   2. opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;

   3. adres korespondencyjny.

  3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora.

  4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora

  5. w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.

  6. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  7. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 9. KOMISJA

  1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

  2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  http://poranki.national-geographic.pl/

  2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

  4. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia, o której mowa w pkt 5.1.8 powyżej. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

  5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem  danych osobowych jest Organizator, z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Organizatora. O ile Uczestnik (lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy małoletniego biorącego udział w Konkursie), wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione Partnerom Organizatora (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy) w celach marketingowych oraz może otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych Partnerom Organizatora.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2017r.

  7. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej http://poranki.national-geographic.pl/ Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Autorzy najlepszych zdjęć z warsztatów wygrają:

Smartfon idealny do fotografowania o poranku. Z nowym ulepszonym aparatem z matrycą 16 MP zapewnia większą ostrość i głębie zdjęć. A szybki i precyzyjny Auto Focus pozwala zatrzymać nawet najbardziej dynamiczne chwile. Dzięki nowemu Samsung Galaxy A 2017 uchwycisz więcej!